برچسب: اینترنتی

گجت چیست؟

گجت(Gadget) یا ابزارک به وسایل الکترونیکی یا مکانیکی کوچکی گفته می‌شود که برای کاربردهای خاصی طراحی شده‌ و به آسانتر شدن زندگی کمک می‌کنند. اَبزارک یاگجت بهانگلیسیGadgets) ) به
Read More