حجاب کامل , مقصود چه پوششی است ؟!

حجاب کامل , مقصود چه پوششی است ؟!Reviewed by بلانیان on Jan 5Rating:

منظور از حجاب کامل چیست ؟

برای خیلی خانم ها این سوال مطرح است که منظور از حجاب کامل چیست و و حجاب در فرهنگ ها و ادیان مختلف دارای چه جایگاهی می باشد که در ادامه به وجه اشتراک فلسفه حجاب در فرهنگ ها و ادیان مختلف اشاره خواهیم کرد.

hijab , حجاب , حجاب کامل

 

حجاب :

حجاب و معنی آن به صورت مشترک نشان از محافظت و نگهداری دارد, ریشه این کلمه از حجب آمده و نوعی حیا به دنبال خود دارد, در دین اسلام پوشش به طور کامل ذکر شده است ولی با عناوین ظاهری متفاوت، و تنها به چادر ختم نمی شود. چه بسیارند کسانی که چادر به سر دارند ، اما حجاب اسلامی ندارند، در این مقاله، به بررسی حدود حجاب می پردازیم.

شیوه هاى رفتارى :

طرز صحبت و چگونگى راه رفتن و نیز بخشى از حجاب به معناى وسیع كلمه است. حفظ وقار و متانت هم همان نقشى را دارد كه پوشش زن دارد و عدم رعایت آن نیز برآیندى چون برهنگى در پى دارد. ازاین رو قرآن مجید یكى از صفات خوب زنان مؤمن را كه در رفتار دختران شعیب بیان مى كند همان «حیا» و وقار است.

حجاب منحصر در چادر و حتى مانتو نیست، بلكه هر لباسى كه غیر از وجه و كفین (دست ها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحریك و جلب توجه نامحرم نگردد كافى است ولى باید توجه داشت كه همان طور كه بقیه واجبات داراى مراتب مختلفى مى باشند حجاب نیز داراى مراتب خوب, متوسط و خوب تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب مى گردد.

در این جا چند نكته وجود دارد كه براى روشن شدن آنها باید دید اساساً فلسفه حجاب چیست؟ حجاب دو فلسفه اساسى دارد كه با یكدیگر ارتباط تام دارند: مصونیت زن در برابر طمع ورزى هاى هوس بازان و پیشگیرى از تحریكات شهوانى خارج از ضوابط و هنجارهاى الهى و تأمین سلامت و بهداشت معنوى جامعه. حجاب با چنین نقش و كاركرد مهم و اساسى پیامى قاطع و كوبنده با خود دارد، و آن این است كه در برابر همه مردان اجنبى نوعى هشدار و اعلام «دور باش» مى دهد.

حدود و میزان پوشش :

بدون شك هر اندازه بدن زن پوشیده تر باشد نقش نیرومندترى در دورسازى دیدگان نظاره گر ایفا مى كند, اگر نگاه هاى آلوده را همچنان كه در روایات آمده است «تیرهاى زهرآلود شیطان» بدانیم، پوشش زن همانند قوسى است كه تیر از آن كمانه مى كند و منحرف مى شود و از اصابت و نفوذ در هدف باز مى ماند. بر عكس هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد تیرهاى شیطانى را بیشتر متوجه خود ساخته و از آن آسیب خواهد دید, از همین روست كه چادر را حجاب برتر شناخته اند، زیرا با وجود شرایط دیگر، بیشترین پوشش و مطمئن ترین مصونیت را فراچنگ مى آورد.

روح بشر فوق العاده تحریک پذیر است, اشتباه است که گمان کنیم تحریک پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام می گیرد, هیچ مردی از تصاحب زیبا رویان و هیچ زنی از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و بالأخره هیچ دلی از هوس سیر نمی شود.

كیفیت پوشش :

میزان ضخامت و حتى كیفیت دوخت لباس خود بخش مهمى ازحجاب را تشكیل مى دهد بدون شك لباس هاى نازك و تنگ و بدن نما فرودگاه پیكان مسموم شیطان و موجب خیره شدن چشم هاى هرزه و آلوده و به فساد كشاننده جامعه است. در مقابل لباس هاى غیربدن نما، دیده ها را از خود دور مى سازد، و سلامت معنوى نفوس را تأمین مى كند.

رنگ ها :

تردیدى نیست كه برخى از رنگ ها دیده ها را خیره مى سازد، و پاره اى دیگر نگاه ها را از خود مى راند و دور مى سازد. اكنون سؤال مى شود كدامیك از این دو براى تأمین حجاب واقعى و مصونیت معنوى جامعه و خیره نكردن چشم ها و بر نیفروختن آتش شهوت مفیدتر است؟ مگر ما در جامعه اى زندگى نمى كنیم كه میلیونها جوان در اوج غریزه جنسى به سر مى برند و در سخت ترین شرایط جوانى از امكان ازدواج محرومند و كافى است با اندك جرقه اى شعله هاى غریزه در وجودشان برافروخته شود و به انواع گناهان و ناراحتى ها مبتلا گردند؟

پس چرا به هر وسیله ممكن- حتى با گزینش رنگ مناسب لباس در جامعه- به سلامت دینى و روحى و روانى آنان كمك نكنیم و موجب جلب توجه آنان و قرارگرفتن شان در دام مفاسد نشویم؟ در عین حال علماى دین نسبت به خصوص رنگ ها تأكید چندانى نكرده، ولى بر این مسأله پاى مى فشارند كه لباس نباید موجب جلب توجه و عواقب سوء ناشى از آن باشد.

دلیل پوشش در اسلام  :

۱٫ آرامش روانی :

روح بشر فوق العاده تحریک پذیر است. اشتباه است که گمان کنیم تحریک پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام می گیرد. هیچ مردی از تصاحب زیبا رویان و هیچ زنی از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و بالأخره هیچ دلی از هوس سیر نمی شود. از طرفی تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام نشدنی است و همیشه مقرون به نوعی احساس محرومیت در نتیجه دست نیافتن به آرزوها و به نوبه خود منجر به اختلالات روحی و بیماریهای روانی می گردد.

اما علت اینکه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است این است که میل به خودنمایی و خود آرایی مخصوص زنان است از نظر تصاحب قلبها و دلها مرد شکار و زن شکارچی و از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار و مرد شکارچی است. معمولا مرد از نظر جسمانی نسبت به زن برتری دارد و زن از نظر عاطفه برتری خود را بر مرد به اثبات رسانیده است. حریم نگه داشتن زن و متانت و وقار و عفت او در برابر مرد یکی از وسائلی است که زن برای حفظ مقام و ارزش خود می تواند از آن استفاده کند.

۲٫ استحکام پیوند خانوادگی :

در جامعه ای که زنان آن پوشش اسلامی ندارند معاشرت مردان با آنان محدود به حد خاصی نخواهد بود و نتیجه این معاشرت غالبا تحریکات جنسی هست و مردها به کمتر از آن قانع نیستند در چنین شرایطی ازدواج بمعنای محدود کردن هر یک از زن و مرد در محیط خانواده است و هر کدام دیگری را مزاحم و رقیب خود در کامجویی از دیگر افراد می داند لذا بنیاد خانواده سست خواهد گشت و بدنبال آن هر فردی برای کامجویی بیشتر ازدواج را سدی بزرگ بر سر راه خود می بیند و از آن می گریزد.

۳٫ استواری اجتماع :

کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می کند. دختر و پسری که در کنار هم در محیط کار بدون پوشش مناسب مشغول کار می شوند، نمی توانند تمام حواس و همت خود را متوجه وظایف خود کنند.

۴٫ ارزش و احترام زن :

معمولا مرد از نظر جسمانی نسبت به زن برتری دارد و زن از نظر عاطفه برتری خود را بر مرد به اثبات رسانیده است, حریم نگه داشتن زن و متانت و وقار و عفت او در برابر مرد یکی از وسائلی است که زن برای حفظ مقام و ارزش خود می تواند از آن استفاده کند.

زن در و گوهری گرانبها و سرشار از عشق و محبت می باشد که باید خود را در مقابل مردان هوس باز و هیز حفظ کند و حریمی برای خود برگزیند که این حریم جز در پوششاسلامی  و دستورات دینی بدست نخواهد آمد

 

About Author

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Add a Comment