احکام مخصوص به سگ را بيان کنيد؟

احکام مخصوص به سگ را بيان کنيد؟Reviewed by بلانیان on Nov 2Rating:

√ ســوال:
احکام مخصوص به سگ را بیان کنید؟

دست زدن به سگ حرام نیست اگرچه سگ نجس است
و در صورتی دست شخص نجس می شود که شرط سرایت نجاست، که وجود رطوبت در یکی از دو طرف است، موجود باشد.

اما در صورتی که دو طرف خشک باشند و یا رطوبت بسیار ناچیز باشد که از یکی به دیگری منتقل نشود نجاست سرایت نخواهد کرد.

در صورتی لوازم و یا بدن شما نجس می شود که بدانید دست و بدن و لوازم شخص با رطوبت یا بدن سگ تماس داشته و نجاست از سگ سرایت کرده است.

About Author

Add a Comment