کلمه مربوط به خوابی که دیده اید را وارد نمایید:
(به عنوان مثال: آب)